“ยูนิเซฟ” จี้รัฐบาลขยายเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า

“ยูนิเซฟ” จี้รัฐบาลขยายเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า

นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวในงานเสวนา “การขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้า” จัดโดยคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ครอบครัวจำนวนมากสูญเสียรายได้หรือตกงาน สร้างความเปราะบางให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด การขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนให้กับทุกครอบครัวที่มีเด็กเล็กจึงเป็นการช่วยให้พวกเขามีรายได้ขั้นพื้นฐาน ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติในอนาคต ยูนิเซฟหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้าตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เมื่อเดือน ก.ย.2563

เด็ก

นายสมชัย จิตสุชน ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า การขยายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กให้เป็นแบบถ้วนหน้าใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกราว 15,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ปี 2567 อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ใช้จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราการเกิดในประเทศที่มีแนวโน้มลดลง คาดว่าปี 2570 งบประมาณที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านบาท